Lesernes marked

Mener Ålesund kommune driver desinformasjon om renseanlegg

Lisbeth Siem Taklo mener Ålesund kommune både skjuler viktig informasjon og feilinformerer om avløpsrenseanlegg.

 

Lisbeth Siem Taklo hevder at Ålesund holder tilbake informasjon og feilinfomerer både om tilstanden til dagens avløpsrenseanlegg og om det planlagte anlegget på Kvasneset.

Torsdag i forrige uke ble deg lagt ut en video og tekstinformasjon på facebooksida til Virksomhet for vann, avløp og renovasjon (VAR) i Ålesund kommune. Der hevda en avdelingsleder i VAR at det allerede foreligger planer for oppgradering av renseanlegget i Breivika. Planene foreligger for to alternativer, enten primærrensing (dersom Kvasnes-anlegget blir bygd) og sekundærrensing (dersom anlegget ikke blir bygd).
Videre framkom det at prisen for et primæranlegg var anslått til 70 millioner kroner, mens prisen for sekundæranlegg bare var 30 millioner kroner mer. Samtidig er det fra før kjent at prisen på Kvasnes-anlegget nå er vurdert til å bli 1,1 milliarder kroner. Av dette skal Ålesund kommune dekke 872 millioner kroner, mens Sula kommune skal betale resten.

Fjerna innlegg
Kort etter at informasjonen ble lagt ut på Facebook, ble både tekst og video fjerna av virksomhetsleder for vann og avløp i Ålesund kommune, Arve Olav Bang. I mellomtida hadde videoen og et skjermbilde av teksten blitt kopiert av Facebook-gruppa «Kloakken vekk fra fjord og fjell», som valgte å publiserte det i den åpne gruppa.

– Rimeligere å oppgradere
Primus motor bak innbyggerinitiativet mot Kvasnes-anlegget, Lisbeth Siem Taklo, er provosert:
– Det er tydelig at Bang ikke ønsker at det kommer fram at det foreligger ferdige planer for oppgradering av eksisterende anlegg, og som er veldig mye rimeligere enn å bygge ut på Kvasneset, sier hun.

Rapport
Hun viser også til en rapport fra Asplan Viak, der de i grove trekk ser på mulighetene og kostnaden ved å oppgradere de fire eksisterende avløpsrenseanlegga som er tenkt å erstattes med Kvasnes-anlegget, til sekundærrensing. Deres vurdering er at totalprisen for dette vil ende på 455 millioner kroner.
– Jeg mener 455 millioner er et altfor høyt anslag, fordi en del av oppgraderinga allerede er gjort eller man holder på med. Det gjelder blant anna anlegget på Åse, der man nå er i ferd med å få slutt på luktproblemet, sier Taklo.

– Allerede godkjent
Videre hevder hun er det heller ikke behov for å oppgradere alle disse fire anlegga til sekundærrensing, fordi to av dem, på Flisneset og på Åse, allerede er godkjente som primæranlegg. Da vil de fortsette å få denne godkjennelsen også i åra som kommer, uten at det er nødvendig å oppgradere dem, påstår hun.
At det ikke er plass til å oppgradere eksisterende anlegg til primærrensing, avviser hun også:
– På kart ser man at det er svært god plass rundt alle de fire aktuelle renseanlegga. Utvidelsen er også tegna inn på kart i rapporten fra Asplan Viak, og da ser man tydelig at dette ikke er noe problem, hevder Lisbeth Siem Taklo.

Svar fra virksomhetslederen

– Videoen og teksten på facebooksida ble fjerna fordi informasjonen var feil, sier virksomhets-lederen.

Ifølge virksomhetsleder for vann og avløp i Ålesund kommune, Arve Olav Bang, var det flere feil i informasjonen som hadde blitt publisert på VARs Facebook-side.
– Det er ikke riktig at det foreligger ferdige planer for oppgradering av Breivika-anlegget. Vi trodde opprinnelig at vi ville få midlertidig godkjenning for å oppgradere anlegget til primærrensing fram til Kvasnes-anlegget er ferdig, og hadde fått inn anbud på dette. Da vi så fikk beskjed fra Statsforvalteren at primæranlegg ikke ville bli godkjent, prøvde vi å gjøre om avtalen, men siden det nå var helt andre forutsetninger som gjaldt, måtte vi revurdere planene. Prosjektet ble derfor stoppa 7. mai i år, opplyser han.

– Vanskelig og usikkert
En av grunnene til at oppgraderinga av Breivika-anlegget ble stoppa, ifølge Bang, er delvis oppdatert informasjon fra Statsforvalteren og delvis den omtalte rapporten fra Asplan Viak. Der går det nemlig fram at oppgradering av de fire aktuelle anlegga som skal knyttes opp mot Kvasneset, til sekundæranlegg, kan bli vanskelig å gjennomføre.
– Sekundærrensing er veldig mye mer plasskrevende enn primærrensing, og de fleste av de aktuelle renseanlegga ligger tett opp i boligbebyggelse. Anlegget i Breivika, for eksempel, som er på 100 til 150 kvadratmeter i dag, vil trenge opp mot 1000 kvadratmeter med sekundærrensing. I tillegg framgår det i rapporten at det totale kostnadsoverslaget på 455 milioner kroner er mye mer usikkert enn den kostnadsvurderinga som er gjort for Kvasneset, forklarer Arve Olav Bang.

Midlertidig godkjenning
Ifølge Bang er det også feil at anlegga på Åse og Flisneset vil fortsette å få godkjenning i åra som kommer. Godkjenninga er bare en dispensasjon som gjelder fram til 2026; deretter er det ingen vei utenom sekundærrensing, hevder han.

 

Rapport om oppgradering

I forprosjektet som Asplan Viak har utarbeida om opp-gradering av renseanlegga i Breivika, på Åse, på Flisnes og i Larsgården, kan man blant anna lese følgende:

  • Det må understrekes at vurderingene og kostnadsoverslag i nærværende vurdering er mye grovere enn det som er gjort for forproprosjektet på Kvasneset. (…) Det vil derfor være en langt større usikkerhet knyttet opp til kostnadsberegningene i denne vurderingen.
  • I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til plassforhold på de eksisterende tomtene. (…) det er ikke gjort nærmere vurdering av nødvendig areal til transport med nødvendig snuareal for større kjøretøy (…) Dette kombinert med et betydelig konfliktpotensial for bygging av nye anlegg, med beliggenhet i tettbefolkede boligområder (…) Her ligger det en stor usikkerhet med potensiale for langt høyere kostnad enn det som er tatt med i denne vurderingen.
  • En løsning med oppgradering av eksisterende anlegg vil for øvrig gi utslipp til de samme resipientene som i dag. Sammenlignet med Storfjorden er disse resipientene dårligere. Flere anlegg vil også gi flere enheter med tilsvarende økt behov for ettersyn, og bemanningen for drift og vedlikehold må derfor være større enn for et felles anlegg.
  • Videre vil man få økt risiko/potensiale for luktproblemer, siden luktbelastningen fordeles på flere lokaliteter, og anleggene ligger i mer tettbygde områder enn anlegget på Kvasnes.
  • Verdi på frigjort tomteareal ved overføring til Kvasnes, bør [også] tas med i den samlede vurderingen

 

Av Kenneth Kamp