Lesernes marked

Frykter trafikksikkerhetstiltak vil føre til ulykker

Å passere veisperringene med sykkel er ikke lett når snøen ligger dyp. Går man tur med barnevogn, blir det helt umulig, poengterer Magne og Harry Haugen. De mener det må brøytes slik at man enkelt kan krysse vegen. (Foto: Kenneth Kamp)

Magne og Harry Haugen er lite fornøyd med at Ålesund kommune har stengt tilkomsten til Eikenosvegen fra Hjelldalen. Det fører til farlige situasjoner, mener de.

Rett før nyttår stengte Ålesund kommune av utkjøringa fra Hjelldallen og ut på fylkesvei 60 nedafor Eikenosen. Tiltaket ble gjort etter at et innbyggerinitativ hadde tatt til orde for en rekke trafikksikkerhetstiltak på skoleveien mellom Blindheim og Flisneset. Formålet var å redusere trafikken øverst i Hjelldalen, der det er mange elever som ferdes til og fra skolen.
Problemet med tiltaket, mener sykkelbrødrene Magne og Harry Haugen, er at avsperringa er et dårlig trafikksikkerhetstiltak som fører til enda farligere situasjoner i trafikken.

– Må sykle i veibana
– Når snøen ligger slik som nå, og man kommer på sykkel opp fra Hjelldalen, så kommer man seg ikke forbi sperringene. Da blir man nødt til å sykle på gang- og sykkelstien bort til busstoppet ved Flisnes-rundkjøringa, krysse veien der, og så sykle tilbake i veibana. Særlig når det er snø og glatt, er det mye farligere enn å krysse rett over veien. Derfor må det brøytes ved Eikenoskrysset slik at det er enkelt å komme seg over, mener de.
Så lenge det ikke ligger snø, er det ikke så veldig vanskelig å komme seg forbi med sykkel, men for andre vil det fortsatt være svært problematisk:

Utrygt med barnevogn
– Kommer du med barnevogn eller rullestol, har du ikke mulighet til å komme forbi. Da er du helt nødt til å gå bort til busstoppet, krysse der og så gå tilbake igjen på nordsida av fylkesveien – i veibana. Med den trafikken som er her, så er det svært utrygt, sier brødrene.
De to syklistene er helt enige i at utkjøringa fra Hjelldalen måtte stenges for biler, men de forstår ikke hvorfor sperringene er satt så tett at ikke syklende og gående kan gå gjennom. Det mener de kommunen må gjøre noe med, før det skjer en ulykke med de som nå tvinges til å gå et langt stykke i veibana.

Løsninga for sykkelbrødrene er å sykle østover på gang- og sykkelveien på sørsida av fylkesveien, så krysse fylkesveien ved busstoppet og til slutt sykle vestover igjen i veibana. Det er langt mer risikabelt enn bare å krysse rett over – særlig når det er glatt vinterføre –, fastslår de. (Foto: Kenneth Kamp)

– Kommunen må tilrettelegge

– Vi ønsker ikke at folk skal krysse fylkesveien andre steder enn der det er tilrettelagt for det, poengterer Jan Hauger, som er seksjonsleder for plan og trafikk i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hauger opplyser at fylkeskommunen har vært på befaring i området sammen med Ålesund kommune og har gitt uttrykk for at det må gjøres en rekke trafikksikkerhetsmessige utbedringer før man kan fortsette med eller sette i gang nye utbygginger i området.

Etablert overgang
Når det gjelder den avstengte utkjøringa øverst i Hjelldalen, opplyser Hauger at den etablerte overgangen er 200 meter lenger øst, ved Flisnesrundkjøringa. Litt opp i Langrabbene, på nordsida av fylkesveien, går det en bratt sti oppover skråninga til Eikenosvegen. Den er det meninga at turgåere skal bruke:
– Stien kan nok være utfordrende å bruke på vinterstid, og det er nok ikke mulig å bruke den i det hele tatt for folk med barnevogn. Men da er det kommunens ansvar å bidra til å legge bedre til rette for turgåerne, presiserer Hauger.

Kan søke om tiltak
Videre opplyser han at det er en rekke populære turområder i fylket der man har lignende utfordringer. For området rundt Flisneskrysset gjør han oppmerksom på at det ligger inne ulike tiltak i Bypakken, men at disse har et fem-ti-årsperspektiv.
– Dersom man ønsker å få gjort noe akutt med situasjonen, er det mulig for kommunen, velforeninger og innbyggere å søke om midler til å tilrettelegge for bedre tilkomst til populære turområder, opplyser seksjonslederen.

Nedsatt fart uaktuelt
Et tiltak som å sette ned fartsgrena er derimot lite aktuelt:
– Vi kan sende en søknad til Statens vegvesen, som er den instansen som godkjenner fartsgrenser. Men fartsgrensene settes etter nasjonale regler som er bortimot matematiske, blant anna ut fra antall på- og avkjøringer. Når det gjelder denne aktuelle strekninga, er nok den langt unna å fylle kravet til nedsatt fart, forklarer Jan Hauger.

– Må få til en god ordning

Lederen for Indre Borgund kommunedelsutvalg mener at man må finne ordninger som sikrer at turgåere og syklister kan komme seg opp på Eikenosa på en trygg måte.
Ingrid Kvam Steinshamn er leder for Indre Borgund kommunedelsutvalg og har vært en av pådriverne for å få trafikksikkerhetstiltaka som ble foreslått av innbyggerinitativet, vedtatt i kommunestyret. Hun mener det må settes inn tiltak for å bøte på uheldige konsekvenser av avstenginga ut mot fylkesveien:
– Innbyggerinitiativet hadde fokus på at veien skulle trygges for elever til og fra skolen, og kryssing av fylkesveien for å komme opp i Eikenosa var ikke med i de vurderingene. Dersom stenginga har ført til at folk ferdes enda mer utrygt langs fylkesveien enn før, må man finne gode ordninger for dem som benytter seg av Eikenosa og Emblemsfjellet til tur og trening. Dem vet vi at det er mange av, uttaler Steinshamn.

– Farlig å åpne for gående og syklende

Fagleder for trafikk og miljø i Ålesund kommune, Mirca Begic, forklarer bakgrunnen for at kommunen har stengt av utkjøringa fra Hjelldalen:
– Vi fikk en bestilling fra kommunestyret som gikk ut på å sette opp en fysisk avstenging øverst i Hjelldalen, ut mot fylkesveien. Vedtaket i kommunestyret ble gjort som følge av et forslag i et innbyggerinitiativ om trafikksikring mellom Blindheim og Flisnes, og som hadde fått støtte av kommunedelutvalget i Indre Borgund.

Ønsker ikke kryssing
Ifølge Begic har det aldri vært nevnt noe sted at den fysiske hindringa skulle være åpen for myke trafikanter. Det ville heller aldri blitt aktuelt, fastslår han:
– Dersom vi hadde latt det være åpning for gående og syklende, ville det ha blitt oppfatta som en oppfordring til å krysse en svært farlig vei. Det ville blitt en helt umulig situasjon, for vi ønsker slett ikke at folk skal krysse veien der.
På spørsmål om det kan være aktuelt å innføre andre trafikksikkerhetstiltak som senka fart, gangfelt eller gangbro, forklarer han at kommunen ikke kan sette i gang slike tiltak, da det er fylket og Statens vegvesen som har ansvaret for fylkesveien.

 

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no