Lesernes marked

Dyrt trafikksikkerhetstiltak på Hessa

Det nye fortauet ved Hessa skole skulle koste 3,4 millioner kroner, likt fordelt på Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylke. De samla utgiftene, inkludert alle følgetiltak (som fylket ikke deler på), kom på 13,1 millioner kroner. (Begge foto: Kåre Stig Nøstdal)

Trafikksikkerhetstiltaket nord for Hessa skole har brukt opp 12,7 prosent av potten som er satt av til slike tiltak i hele Ålesund kommune gjennom tre år.

Det starta med et enkelt fortau på 115 meter og et budsjett på 3,4 millioner kroner. Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune skulle dekke kostnadene likt, altså 1,7 millioner kroner hver. Men trafikksikkerhetstiltaket ved Hessa skole utløste en rekke andre tiltak som måtte utføres, både med vei og vann- og avløpsrør. Til slutt viste regnskapet en total kostnad på 13,1 millioner kroner – der fylket fortsatt bare stod for 1,7 av millionene.

Venter på innsyn
For tre uker siden ba Nytt i Uka skriftlig om innsyn i budsjett, regnskap og oversikt over alle dokumentene som gjelder det aktuelle trafikksikkerhetstiltaket ved Hessa skole, inkludert alle følgetiltak når det gjelder både vei og vann/avløp. Da hadde det allerede gått et par uker siden vi muntlig hadde etterlyst regnskaps- og budsjettalla. Fortsatt har vi ikke fått noe av det vi har krevd innsyn i, men vi har fått opplyst de samla utgiftstalla:

12,7 prosent av trafikk-sikkerhetspotten
Ifølge Raymond Kristiansen, tidligere avdelingsingeniør for trafikk og miljø hos virksomhet for vei, anlegg og park i Ålesund kommune (nå rådgiver i virksomhet for byggesak og oppmåling), endte den samla kostnaden for tiltaka som ble utført nord for Hessa skole, på 13,1 millioner kroner. Utgiftene fordeler seg på 9,55 millioner kroner til vei-delen av prosjektet (inkludert de 1,7 millionene fra fylket til det opprinnelige tiltaket) og 3,55 millioner til vann- og avløpsdelen.
Kristiansen opplyser videre at kommunens andel av kostnadene til veiprosjektet, 7,85 millioner kroner, er tatt fra en lånefinansiert pott for trafikksikkerhetstiltak. Totalt er potten på 61,75 millioner kroner, som skal fordeles på trafikksikkerhetstiltak i hele Ålesund kommune over en periode på tre år. 12,7 prosent av dette har altså gått til det aktuelle tiltaket nord for Hessa skole.
Kostnadene til vann og avløp er også finansiert gjennom låneopptak, men vil seinere bli dekka inn gjennom vann- og avløpsgebyra.

Det har blitt både fint og trygt på oppsida av Hessa skole. Men det har kosta.

Dette måtte gjøres:
Ifølge Kristiansen utløste det opprinnelige trafikksikkerhetstiltaket (fortauet) en rekke andre tiltak som måtte utføres. En del av dette var forutsigbart, men det dukka også opp – som alltid ved slike prosjekter der en graver seg ned i gammel infrastruktur – uforutsette utfordringer som fordyra prosjektet. Blant tiltaka som måtte gjennomføres som følge av fortausbygginga, nevner han:

  • Utviding av veien mot nord, for å opprettholde regulert og standard veibredde.
  • Framføring av overvann og drenering til eksisterende, dimensjonert overvannsystem. (Hvor dreneringsvannet tidligere endte opp, var umulig å finne ut av.) Dette medførte så at man måtte justere hele veiprofilen for å få riktig avrenning og tilpassing til nytt fortau på sørsiden, noe som igjen førte til at man måtte legge ny asfalt over en lengre strekning. Reasfaltering av området som ble brukt som riggplass (skolens parkeringsområde) ble også nødvendig.
  • Grunnerverv for å få lagt veien innenfor det regulerte arealet. For å bevare mest mulig av eiendommene på nordsiden, ble det etter innspill fra beboerne også nødvendig å bygge en 90 meter lang natursteinsmur.
  • Fundamentering av natursteinsmuren på nordsida medførte at 300 meter nye vannrør måtte legges i ny trasé på sørsida.
  • Videre ble det lagt om 85 meter avløpsledninger og 110 meter spillvannsledninger.
  • Oppgradering av gatebelysning med stolper, strøm og LED-lys. Dette innebar også at de siste luftlinjene kunne legges ned.
  • Samordning med annen infrastruktur, som strøm, fiberkabler med mer.
  • Hvilke summer det var budsjettert med for det totale prosjektet før det ble igangsatt, har Nytt i Uka enda ikke fått opplyst. Vi følger opp denne saka neste uke.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no