Lesernes marked

35 på venteliste og ansatte sykemeldt

Presset på psykisk helseteam og rustjenesten i Giske kommune øker. Enhetsleder for mestring og psykisk helse, Therese Nordheim Nesseth, håper at et tilskudd fra fylket kan bidra til å opprettholde en tjeneste som ikke tærer på de ansatte og øker ventetida ytterligere.

I kjølvannet av koronasituasjonen opplever Giske kommune et stort press på psykisk helseteam og rustjenesten: Ventelista vokser, og ansatte sykemelder seg på grunn av økt arbeidspress. 

Giske kommune har sendt et brev til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, der de søker om tilskudd for å øke ressursene til arbeidet med rus og psykisk helse. Hovedsakelig ønsker de å opprette ei ny stilling for å lette på arbeidspresset.

Dobla ventetid
På grunn av ei økning i henvisninger, har kommunen per i dag 35 personer på venteliste. De som har stått lengst på lista ble henvist i januar. 216 aktive brukere innen psykisk helse og rus har behov for oppfølging, og det er i dag fem ansatte som skal dekke behovet.
– Ventelista har variert en del de siste åra, men ligger normalt sett på om lag én måned. Vi kan prioritere enkelte saker, med tanke på alder, livssituasjon og alvorlighetsgrad, men på bakgrunn av koronaen har ventetida økt til omtrent to måneder, forteller enhetsleder for mestring og psykisk helse, Therese Nordheim Nesseth.

– Går ut over oppfølging
I søknadsbrevet til fylket framgår det at kommunen er i en fortvilt situasjon:
– Personalet har vært nødt til å bidra med arbeid med koronatesting og anna koronaarbeid, noe som har gått ut over arbeid-et med direkte brukeroppfølging, skriver enhetslederen.
– På grunn av smittevernhensyn er avtaler omgjort til å gå turer eller møtes på andre arenaer enn kontoret, og dette fører til mer tidsbruk per bruker, fortsetter hun.
Hun påpeker videre at de som står på ventelista og opplever en forverra situasjon, kan kontakte kommunen eller fastlegen.

Selvmordstanker
Henvisninger fra ungdom har økt.
– Ungdom har problemstillinger som er direkte knytta til korona og nedstengning. Eksempelvis har studenter som har vært nødt til å være hjemme i lange perioder fått symptomer på psykiske helseplager. Her ser vi ofte alvorlige problemstillinger og suicidale tanker, og da er det uheldig at disse må vente på tilbud på grunn av manglende ressurser, påpeker Nordheim Nesseth i søknaden.
Økt mediefokus på psykiske lidelser og det å be om hjelp kan være delvis årsak til at flere unge tar kontakt, tror hun.
– Flere kontakter oss på et tidligere tidspunkt, eksempelvis unge under 25 år med milde til moderate symptomer. Det er svært positivt, sier hun til Nytt i Uka.

Høyt press
Som følge av situasjonen opplever psykisk helseteam og rustjenesten at ansatte sykemelder seg.
– Vi har i den senere tid fått sykemeldinger direkte knytta til arbeidspress. Personalet uttrykker at dette er knytta til økt belastning som igjen kan knyttes til korona, skriver enhetslederen i søknaden.
– Er dette en kritisk situasjon?
– Det er en mer pressa situa-sjon akkurat nå, men vi driver aktivt med å legge om tjenestene så vi kan korte ned vente-tida, blant anna ved å gi hjelp til flere på én gang gjennom kurs og gruppetilbud samt økt bruk av digitale verktøy og selvhjelps-programmer.
– Hvilket press gir dette på deg som enhetsleder?
– Det største presset ligger på de ansatte. For meg er det viktig at vi finner gode løsninger, slik at flere kan få hjelpa de trenger og at arbeidshverdagen til de ansatte blir god, avslutter Nordheim Nesseth.
Psykisk helseteam og rustjenesten er et lavterskeltilbud der det skal være kort vei inn og brukere selv kan ta kontakt. Tjenesten er for de som opplever utfordringer i alle kategorier fra mild/moderat psykisk lidelse til alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk.

Det er for vanskelig å få hjelp, synes leder i Mental Helse Giske, Tone Elin Walderhaug.

– De holder seg inne

Leder i Mental Helse Giske, Tone Elin Walderhaug, mener det er helt avgjørende å få på plass nok ressurser til psykisk helseteam og rustjenesten i kommunen. Hun erfarer at mange som sliter er vanskelige å nå. 

– De som sliter mest, holder seg inne. De går altså ikke ut. Og jo lenger man sitter inne, jo verre blir det, påpeker Walderhaug.

– Ikke rask hjelp
Lokallagslederen er oppgitt over at folk som trenger hjelp blir stående lenge på venteliste.
– Rask psykisk helsehjelp er ikke rask i det hele tatt! Dette ser ut som en kritisk situasjon, og det er jo alltid penger det er snakk om, så det er forståelig at kommunen søker tilskudd fra fylket. Nå håper jeg fylket stiller opp, sier hun.
Det at flere ungdommer i kommunen har behov for hjelp gjennom koronatida, overrasker henne ikke.
– I Mental Helse har vi snakka mye om dette, og derfor ønsker vi gjerne å starte opp noe konkret for ungdom. Vi har prøvd å få med ungdom på aktivitetene vi har, men de yngste vi har med er nok i slutten av tjueåra, forteller hun.

«Sosial Ladestasjon»
Mental Helse Giske har noe de kaller «Sosial Ladestasjon». Det foregår på kulturhuset Johansbuda på Valderøya.
– Her treffes vi vanligvis hver torsdag på dagtid. I koronatida har dette vært litt vanskeligere å få til, men vi har vært på turer og møttes ute i friluft, sier Walderhaug.
– Vi kommer til å prøve på å holde åpent noen kvelder også, slik at vi når flere. Vi blir veldig glade når det dukker opp nye folk! Ungdom og andre i kommunen som har behov for å prate og treffe folk, kan gjerne møte opp, inviterer hun.

– Vanskelig å ta en telefon
Mental Helse har en hjelpetelefon man kan ringe døgnet rundt, minner Walderhaug om. Det å ta en telefon kan dog være verre enn det høres ut som:
– Mange som sliter har det nok så pyton fra før, at det kan være vanskelig å ta en telefon, sier hun.

Trenger du noen å snakke med?
Her får du døgnåpen hjelp:
• Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
• Kirkens SOS: 22 40 00 40
• Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Andreas Hesselberg